اساسنامه اتحادیه

آخرین اساسنامه اتحادیه که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹  به تصویب مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه رسیده است.

ملاحظه اساسنامه