اساسنامه اتحادیه

آخرین اساسنامه اتحادیه که در تاریخ نوزدهم خرداد 1394 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه رسیده است.