هیأت مدیره و بازرس(99-96)

مسعود قاسمی

رئیس هیأت مدیره

 

رحیم بنا مولایی

رحیم بنامولایی

نایب رئیس هیأت مدیره

 

محمدرضا ترابیان

محمدرضا ترابیان

نایب رئیس هیأت مدیره

 

نصرت اله جعفری

عضو هیأت مدیره

 

امیررضا نادری

عضو هیأت مدیره

 

شهریار نیک نژاد

عضو هیأت مدیره

 

سهیل سهیلی

عضو هیأت مدیره

 

حامد سعیدی

حامد سعیدی

عضو هیأت مدیره

 

بهمن افتخارفردنظری

بهمن افتخارفرد نظری

بازرس