اعضای اتحادیه

در صورت نیاز به استعلام عضویت  می توانید از طریق زیر با دبیرخانه اتحادیه تماس بگیرید.

شماره تلفن: ۰۲۱۴۰۴۴۳۹۱۰

ایمیل: info@iasia.ir