برگزاری مجمع عمومی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

مشاهده کامل خبر

اساسنامه اتحادیه

آخرین اساسنامه اتحادیه که در تاریخ 1399/11/29  به تصویب مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه رسیده است.

دانلود اساسنامه اتحادیه